Laatuketju on enemmän kuin osiensa summa

Laatuketju tekee työtä suomalaisten elintarvikkeiden puolesta

lihatiski_225

Elintarviketalouden kansallinen laatustrategia on elintarviketalouden toimijoiden yhdessä laatima ohjelma, jossa kuvataan elintarviketalouden arvot, visio ja toiminta-ajatus sekä menettelytavat. Elintarviketalouden toimijat ovat sitoutuneet kansallisen laatustrategian toteuttamiseen. Elintarviketalous koostuu elintarvikeketjusta, johon kuuluvat tuotteita ja palveluita tuottavat yritykset, sekä elintarvikeketjua tukevista toimijoista, joita ovat viranomaiset, tutkimus, koulutus ja neuvonta sekä elinkeinoelämän järjestöt. Strategia koostuu kahdesta osasta, yhteisestä osasta ja toimialakohtaisista tarkennetuista toimintamalleista.

Maa- ja metsätalousministeriön koordinoima laatustrategiatyö käynnistyi kymmenen vuotta sitten. Laatustrategia pyrkii vahvistamaan suomalaisen elintarviketalouden yhteiskuntavastuullisuutta ja kilpailukykyä sekä kuluttajien tietoisuutta elintarviketalouden laatutyöstä.

Laatustrategiaa toteutetaan yhdessä ketjun toimijoiden kanssa muun muassa työryhmien, Laatuketjuhankkeiden ja internet-tiedotuksen avulla. Laatutyön ajankohtaisista asioista kerrotaan Laatunen-uutiskirjeessä, joka ilmestyy noin kerran kuukaudessa.

Laatuketjun arvoja ovat toiminnan vastuullisuus, asiakkaan tyytyväisyys ja kannattavuus. Myös Laatuketjun hankkeissa painotetaan näitä arvoja. Kun ketjun kaikki osat panostavat järjestelmällisesti sekä tuotteiden että toiminnan laatuun, lopputulos on enemmän kuin osiensa summa.

Visio

Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun toimintaan. Elintarvikeketjun kilpailukyky markkinoilla on vahva. Koko elintarviketalous tekee yhteistyötä kuluttajaa varten.

Toiminta-ajatus

Suomalainen elintarvikeketju tarjoaa kuluttajalle turvallisia ja korkealaatuisia tuotteita ja palveluita kansallisia vahvuuksia hyödyntäen. Elintarvikeketju tekee järjestelmällistä laatutyötä ja toimii asiakaslähtöisesti ja kilpailukykyisesti ihmisiä, eläimiä ja luontoa kunnioittaen.

Laadun määritelmä

Laatustrategia perustuu kokonaisvaltaiseen laatuajatteluun. Laatu on toiminnan johtamista ja kokonaisuuden hallintaa. Oikein suunnitellun toiminnan tuloksena syntyy halutun laatuisia tuotteita ja palveluita.

Elintarviketalouden laatu muodostuu kolmessa portaassa

  • Perustan laatutyölle määrittelee lainsäädäntö.
  • Suomalaiset erityisvahvuudet muodostuvat elintarviketalouden yhteisistä ja toimialakohtaisista laadun kehittämiseen ja varmistamiseen liittyvistä toimenpiteistä.
  • Eri yritysten väliset kilpailutekijät syntyvät yrityskohtaisten erityistoimenpiteiden tuloksena.

Laatuketjun hankerahoitus

Hankkeet ovat yksi tärkeä keino toteuttaa elintarviketalouden kansallisia laatustrategian tavoitteita. Maa- ja metsätalousministeriö tukee elintarviketalouden laatustrategiaa toteuttavia hankkeita (eli laatuketjuhankkeita) erityisavustuksin. Vuosittain laatuhankkeiden erityisavustuksiin varataan yhteensä noin miljoona euroa. Avustus on harkinnanvarainen, ja vuosittain on yleensä tuettu pariakymmentä hanketta.

Erityisavustusta haetaan ministeriön laatimalla lomakkeella. Hakulomake ja -ohjeet ovat saatavilla Laatuketjun internetsivuilta. Ministeriö päättää hankeavustuksista kuultuaan asiassa ensin laatujohtoryhmää.

Tukea myönnetään hankkeisiin, joilla toteutetaan ministeriön koordinoimaa elintarviketalouden laatustrategiaa. Hankkeiden tulee parantaa elintarviketalouden kilpailukykyä, vahvistaa elintarviketalouden yhteiskuntavastuullisuutta – erityisesti jäljitettävyysjärjestelmien kehittämistä, eettisten toimintaperiaatteiden noudattamista ja paikallisten tuotteiden saatavuutta eri jakelukanavissa – ja parantaa kuluttajien tietoisuutta elintarviketalouden toiminnasta. Hankkeita voidaan toteuttaa esimerkiksi selvitys- tai neuvontatyöllä tai ne voivat olla tiedotus- tai muita viestintähankkeita.

Erityisavustusta voidaan myöntää yhdistyksille, järjestöille, yrityksille, tutkimuslaitoksille, valtion viranomaisille ja muille julkisyhteisöille. Ministeriö voi maksaa hakemuksen kolmessa erässä, joista ensimmäinen voi erityistapauksissa olla ennakkoerä (enintään 50 prosenttia avustuksesta).

Lisätietoja LAATUKETJU-hankerahoituksesta:

laatuhankevastaava Seija Ahonen, p. 09 160 53347
Laatuketjun koordinaattori Tiina Soisalo, p. 040 832 9877
Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, aseta javascripttuki päälle nähdäksesi osoitteen.

Lähde:

www.laatuketju.fi.

Paluu_tekton 
 
Graafinen suunnittelu Asiaset Oy